سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : یکشنبه 16 آذر 1399

               شرح وظايف معاونتنوآوري و تجاري‌سازي فناوری:


1-    حمايت از سرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي در توليد و تجاري‌سازي علم و فناوري.
2-    حمايت از بازار سازي براي محصولات نوآورانه بويژه از طريق اولويت دهي به محصولات و خدمات داخلي.
3-    ساماندهي بازارهاي عمومي و ايجاد فن‌بازارهاي تخصصي در حوزه اولويت دار كشور.
4-    افزايش نقش علم و فناوري در توانمند‌سازي و ارتقاي بهره‌وري در بخشهاي صنعتي و توليدي.
5-    تقويت ساختار‌هاي حمايت از توسعه تقاضا محور فعاليت‌هاي فني و مهندسي.
6-    تشويق دانش‌موختگان فني و مهندسي به سمت ايجاد شركت‌هاي دانش‌بنيان خصوصي و تعاوني در پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري از طيق ارائه تسهيلات خاص به آنها. 
7-    ايجاد بازار فرا‌‌بورس موسسات و شركتهاي دانش بنيان و حمايت از ورودآنها به بازار بورس.
8-    سياست‌گذاري كلان تجاري‌سازي و نوآوري با همكاري ديگر دستگاهها.
9-    برنامه‌ريزي، سازماندهي، مديريت و نظارت برفعاليت‌هاي تجاري‌سازي و نوآوري در كشور.
10-    برنامه‌ريزي، مديريت و نظارت برهمكاري دانشگاه، صنعت و بازار.
11-    شناسایی، بررسی، تصویب، برنامه‌ريزي، مديريت و نظارت برطرح‌هاي كلان ملي فناوري و نوآوري.
12-    بهره‌گيري از توان نخبگان و انديشمندان دانشگاه براي ارتباط با صنعت، بازار و مشاركت براي برنامه‌ريزي كلان ملي.
13-    توسعه و انتشار تجاري‌سازي و نوآوري با حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان.
14-    برنامه‌ريزي جهت تقويت شركت‌هاي دانش‌بنيان خصوصي در ارتقاء تجاري‌سازي و نوآوري و زمينه‌سازي گسترش فعاليت اين شركت‌ها.
15-    حمايت و هدايت شركت‌هاي دانش‌بنيان مستقر در شهرك‌ها، پارك‌ها و مراكز رشد.
16-    تهيه نقشه راه و تعيين وضعيت موجود و موقعيت مطلوب كشور در موضوع تجاري‌سازي و نوآوري دستاورد‌هاي فناورانه.
17-    شناخت و حمايت از صنايع كلان داراي مزيت براي بكارگيري تجاري‌سازي و نوآوري در كشور.   
18-     ایجاد فرصتهاي شغلي از طريق توسعه تجاري‌سازي در شركتهاي دانش بنيان. 
19-    برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر رسوخ فناوری‌های راهبردی در صنایع کلان کشور.
20-    سیاست گذاری و برنامه‌ریزی تحول فناورانه و نوآورانه در صنایع کلان كشور.

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت