سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : یکشنبه 16 آذر 1399

برنامه‌های معاونت در سال 1393

1. مشارکت در تدوین احکام مورد نیاز کشور در حوزه‌های مرتبط با ماموریت‌های معاونت علمی و فناوری در قالب برنامه ششم (سرفصل علم و فناوری / نقش علم و فناوری در سایر فصول برنامه‌ها) با هدف ارتقای ظرفیت‌های کارکردی برنامه ششم در حوزه علم،‌ فناوری و نوآوری

2همکاری برای فعالسازی کمیته اقتصاد دانش بنیان شورای عالی امنیت ملی متناسب با ماموریت‌های معاونت علمی و فناوری

در راستای استفاده از ظرفیت‌ نهادهای فراقوه‌ای در پیگیری این ماموریت‌ها

3. مفهوم پردازی و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مورد نیاز اقتصاد مقاومتی متناسب با ماموریت‌های معاونت علمی و فناوری 

4. کمک به تدوین و تنقیح قوانین (مورد نیاز و موجود) کشور در حوزه علم،‌ فناوری و نوآوری در حوزه‌های اولویت‌دار (با تاکید بر 2 حوزه تولید داخل و نظام مالی علم و فناوری) با هدف مشروعیت بخشی به مسیرهای کارآمد توسعه علم،‌ فناوری و نوآوری

5. تسهیل طراحی و پیشبرد برنامه‌ آینده پژوهی ملی (فورسایت) در جهت اجماع و همگرایی نظرات دست‌اندرکاران و پیشنهاد سیاست‌های راهبردی

6. شبکه‌سازی مراکز پژوهشی و کانون‌های تفکر موجود و یا ایجاد موارد جدید مورد نیاز با هدف کادرسازی برای دولت تدبیر و امید، هم‌افزایی فعالیتها و تعمیق ظرفیت محتوایی ملی

7. کمک به ساماندهی نظام مالکیت فکری و صنعتی برای ارتقای زیرساخت‌های حقوقی نظام علم و فناوری

8. تسهیل طراحی و اجرای نظام match making عرضه و تقاضای فناوری

9. مشارکت در استقرار نظام ملی یکپارچه ارزیابی پژوهش،‌ فناوری و نوآوری با هدف یکپارچه‌سازی جریانهای اطلاعاتی در این حوزه

10. طراحی الگوهای ارزیابی یادگیرنده در نظام نوآوری بخشی (SIS) با هدف استفاده از سرریز دانشی صنایع پیشرو

11. کمک به شکل‌گیری نظام خودارزیابی نوآوری فناورانه (TIS) با تاکید بر نقش ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی

12. تحلیل نتایج سیاست‌های فناوری و نوآوری (با تاکید بر قانون ساخت داخل و قانون شرکت‌های دانش بنیان)

13. ارزیابی اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعه فناوری و نوآوری در حوزه فناوری‌های خاص

14.برگزاری هم‌اندیشی‌های تخصصی در حوزه سیاستگذاری فناوری و نوآوری در راستای همسوسازی جریان‌های فکری در این حوزه

و استفاده از نظرات سازنده در پیشبرد سیاستهای موردنظر

15. مشارکت در تدوین و تهیه گزارش‌های ادواری معاونت علمی و فناوری با هدف بهنگام نمودن گزارش پیشبرد فعالیتها

16. پیگیری توافقنامه‌های بین دستگاهی در جهت اجرایی کردن آن‌ها مطابق با سیاستهای کلان علم و فناوری

17. تسهیل جریان خبری علم، فناوری و نوآوری در سطوح ملی و بین‌المللی 

 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت