سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : یکشنبه 16 آذر 1399

بينقد فتير است

پـرويـز کـرمـي*

اين جمله شاهانه معروف است که «ما همه چيزمان به همه چيزمان ميآيد». اما اگر واقعا اينطور بود، شايد اين همه مسئلهاي که الان داريم، نداشتيم. واقعيت اين است که ما با وجود سعي وتلاشمان، به اجزاي جدا از همي بدل شدهايم که هيچکدام به هيچکدام ربط نداريم. مسائل جهان– بهخصوص مسائل جهان مدرن–به هم پيوسته است و هر تغيير و تغيري روي بقيه تاثير دارد. نميشود بخشي را سليقهاي و شخصي دستکاري يا تعطيل کرد و بعد نگران نبود که دومينووار روي بقيه تاثير بگذارد. ما نميتوانيم در علم وفناوري پيشرفت کنيم و قلههاي مرتفع را فتح کنيم، اما به گردش آزاد اطلاعات در اين حوزه بياعتنا باشيم و آن را تجملي و زائد و فرماليته (تشريفاتي) بپنداريم. گردش آزاد اطلاعات اتفاقا جزء قدمهاي بنيادين توسعه و پيشرفت است. درگردش آزاد اطلاعات نيز جايگاه«نقد»آن قدر موکد و مهم است که بي آن ديگرکارهايمان روي هواست. درباره نان چطور ميگويند بي‌‌ مايه فتيراست، بينقد هم جز تعارف و اجمال، چيزي عايدمان نميشود. ما نيازمند نقد منصفانه و دلسوزانهاي هستيم که نقاط ضعف و اشکالات کار را يادآورمان شود. طبيعي است که مسئوليتهاي سياسي و اجتماعي گاهي ما را چنان به خود مشغول ميدارندکه حتي از بديهيات و مسائل دم دستي غافل ميشويم. مطبوعات، چشم و گوشهاي باز جامعه هستند که اگر از موقفي دلسوزانه و خيرخواهانه رصدکنند، ميتوانند مسئولان را نيز به ايرادات و اشکالات کار واقف کنند.

فلسفه وجودي نشريهاي مثل«سرآمد» همين است که علاوه بر گردش آزاد اطلاعات در زمينه علم و فناوري، امکان نقد وگفتوگو بين مسئولان و منتقدان و نخبگان را فراهم آورد. ما با مسائل بنيادي و مهمي در عرصه علم و فناوري و موضوع نخبگان مواجهيم که بررسي آنها محتاج گفت وگو و تامل است. سادهترين راهي که ميتوانيم به اين گفتوگو برسيم، همين«سرآمد» است که بيادعا دست ياري به سوي شما دراز کرده تا نظريات و نقدهاي شما را بشنود و باب گفت وگو را با شما باز کند.   

انشاءالله.

 

*مشاور و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی و سردبیر ماهنامه سرآمد

 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت