سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : یکشنبه 16 آذر 1399

سرآمد به چه کار ميآيد؟

 

پـرويـزکـرمي*

«چراکاغذي؟!»؛ اين جمله شايد سريعترين سوالي است که با ديدن ماهنامه«سرآمد» به ذهن شما خطور ميکند. درست است که قابليتهاي بسيارو سرعت فراگيري فضاي سايبري، مارا نسبت به انتشار نسخه کاغذي«سرآمد»کم انگيزه ميکند؛ ضمن آنکه ظاهرا ميزان هزينه مالي و زماني قابل توجه، مقرون به صرفه نيست. ازسوي ديگر،به همت همکارانم در روابط عمومي، بخش سايبري به شکل قابل اعتنايي فعالاست. اما ما دلايل کافي براي انجام اينکار داريم. يکي ازآن دلايل، برداشت اسنادي از نشريه مکتوب است و براساس آن، يک اتاق فکر مکتوب ايجاد ميشود تابتوانيم به سراغ متفکرين، نخبگان، استعدادهاي برتر و انديشمندان برويم و پاي مخالف وموافق را به مباحث جدي کشور باز کنيم. از طرف ديگر، هنوز تيراژ بسياري از کتابهادرکشورهاي توسعه يافته، قابل توجه است و مردم براي خريدکتاب، صف ميکشند. روزنامه يوميوريشميبون در ژاپن نزديک به 15 ميليون نسخه در روز، تيراژ دارد؛ آنهم در تعداد صفحات زياد. همه اينها کاغذي هستند و اتفاقا درکشورهايي منتشر ميشوند که موسوم به کشورهاي صنعتي دنيا هستند و فناوري و فضاي مجازي در آنجا پيشرفت چشمگير دارد. ازآنجا که ما نيز ميخواهيم کاري ماندگار انجام دهيم، دلايل کافي براي انتشار کافي«سرآمد»در دست داريم.  اما اگر بناست «سرآمد» را به صورت کاغذي منتشر کنيم، بايد به دو سوال مهم و اساسي پاسخ دهيم:

1. مخاطب آن کيست و قرار است به دست چه گروهي برسد؟

2. محتواي آنچه بايد باشد و چه نکتهها و حرفهايي در آن ارائه شود؟

ما در بنياد ملي نخبگان و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، مسائلي داريم که نياز به بررسي و بحث نظري دارد. مسائلي همچون «اقتصاد دانش بنيان»، «نظام ملي نوآوري»، «فناوري»، «رابطه دانشگاه و صنعت»، «تجاري سازي»، «بورس ايده»، «تکاليف متقابل بنياد و نخبگان»و... مسائل مهمي هستند که بايد از زواياي مختلف به آنها نگاه کنيم و شرايط بحث را براي متخصصان آن به وجود آوريم. اما متاسف شانه فضاي رسانهاي حاکم بر کشور، غالبا امکان حضور نخبگان و دانشمندان حوزه هاي ذکر شده را ايجاد نکرده است و معمولا اهل علم و فن، فرصت ورود به مباحث مهم مملکت را پيدا نميکنند. بنابراين «سرآمد» با توجه به مزايايي که در نشرکاغذي وجود دارد، فرصت درنگ وتامل رادر قالب مختصر و مفيد فراهم کند و مارا که اغلب گرفتار فعاليت اجرايي هستيم به فکر وا دارد. از اينرو، مناسب است که «سرآمد» علاوه بر مديران اجرايي و دستاندرکاران حوزه علم و فناوري، به دست گروهي از نخبگان، استعدادهاي برتر،اهل علم و دانشگاهيان هم برسد تا اولا آنها را با مسائل و موضوعات خرد و کلان آشنا سازد. همچنين اين ماهنامه ميتواند در ميان اهل درد و فکر، ايجاد انگيزه کند تا ميان داري کنند و با تشريک مساعي به حل و فصل معضلات و مشکلات به قدر سهم و همت خود بکوشند.

رسانه اقتضائاتي دارد که نميشود و نبايد آنها را ناديده گرفت. «سرآمد»درابتداي راه است و اگر چه همت بلند براي ادامه کار دارد، اما نيازمند کمک و همراهي شما، به ويژه نخبگان و استعدادهاي برتر تحت پوشش بنياد ملي نخبگان است تا به رسانهاي خوب و خواندني و فراگير و دردمند بدل شود. انشاءالله.

*مشاور رسانهاي و ارتباطات رئيس بنياد ملی نخبگان  و  سردبیر ماهنامه سرآمد

 

 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت