چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
ظریف وزیر امورخارجه ظریف وزیر امورخارجه
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس
 ستاری معاون علمی وفناوری رییس جمهوری ، ظریف وزیرامورخارجه ستاری معاون علمی وفناوری رییس جمهوری ، ظریف وزیرامورخارجه
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
ظریف وزیر امورخارجه ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ظریف وزیر امورخارجه ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
صفاری نیا رییس پارک فناوری پردیس معاونت علمی صفاری نیا رییس پارک فناوری پردیس معاونت علمی
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ظریف وزیر امور خارجه ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ظریف وزیر امور خارجه
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ظریف وزیر امور خارجه ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ظریف وزیر امور خارجه
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
صفاری نیا رییس پارک فناوری پردیس معاونت علمی ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ظریف وزیرامورخارجه صفاری نیا رییس پارک فناوری پردیس معاونت علمی ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ظریف وزیرامورخارجه
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
 ظریف وزیرامورخارجه ظریف وزیرامورخارجه
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، اکرمی فر رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، اکرمی فر رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و دکتر ظریف وزیر امور خارجه ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و دکتر ظریف وزیر امور خارجه
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
دکتر ظریف وزیر امور خارجه دکتر ظریف وزیر امور خارجه
دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و دکتر ظریف وزیر امور خارجه دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و دکتر ظریف وزیر امور خارجه
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(1)
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir