يکشنبه ٣٠ تير ١٣٩٨-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ظریف وزیرامورخارجه ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ظریف وزیرامورخارجه
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
ظریف وزیر امورخارجه ظریف وزیر امورخارجه
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
 صفاری نیا رییس پارک فناوری پردیس معاونت علمی ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ظریف وزیرامورخارجه صفاری نیا رییس پارک فناوری پردیس معاونت علمی ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ظریف وزیرامورخارجه
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
  صفاری نیا رییس پارک فناوری پردیس معاونت علمی ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ظریف وزیرامورخارجه صفاری نیا رییس پارک فناوری پردیس معاونت علمی ، ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، ظریف وزیرامورخارجه
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
 ستاری معاون علمی و فناوری رییس حمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس حمهوری
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
  ستاری معاون علمی و فناوری رییس حمهوری ستاری معاون علمی و فناوری رییس حمهوری
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
مهندس صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس مهندس صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس
دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
دکتر ستاری ، دکتر ظریف و مهندس صفاری نیا دکتر ستاری ، دکتر ظریف و مهندس صفاری نیا
دکتر ستاری، دکتر ظریف و مهندس صفاری نیا دکتر ستاری، دکتر ظریف و مهندس صفاری نیا
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
دکتر ظریف وزیر امور خارجه دکتر ظریف وزیر امور خارجه
دکتر ظریف وزیر امور خارجه دکتر ظریف وزیر امور خارجه
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2) پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس(2)
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir