پنج شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٦-
close
خدمات الکترونیک
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
آئين نامه طرح‌های كلان ملی فناوری

مقدمه

طراحي،برنامه ريزي و ساماندهي طرح‌هاي كلان ملي به عنوان يكي از محورهاي اساسي فعاليت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مي باشد كه در بخش هاي مختلف، زمينه ساز تحرك دراز مدت و پيشرفت و توسعه پايدار علم و فناوري در كشور خواهد بود که با هدف رفع نيازهاي داخل كشور و حضور در رقابت‌هاي جهاني و ايجاد هم‌افزايي علم و ثروت از طریق كسب مهارت‌هاي انساني،سازماندهي و تقسيم كار ملي و طراحي و تدوين از طريق اجراي طرح های ملي و هم افزايي سرمايه‌هاي انساني،مالي و ساير امكانات كشور در عرصه‌هاي مختلف انجام مي‌شود.اجراي طرح‌هاي كلان ملي اين امكان را به كشور،سازمان‌هاي درگير در امور علم ، فناوري و نوآوري بخش‌هاي اقتصادي مي‌دهد كه در راستاي نقشه جامع علمي كشور و همچنين سند چشم انداز 1404 با تعريف و تبيين موضوعات كليدي و راهبردي به كسب مهارت‌هاي انساني،توليد علم،اشاعه وگسترش دانش و چگونگي تجاري سازي و تحقق فرايند

نوآوري در بخش هاي ساخت،توليد وخدمات به عنوان همگرايي بين بخش علمي و صنعتي و بهره گيري از دانش ملي براي تبديل آن به ثروت را فراهم آورد.

1- تعاريف

· "طرح کلان ملی فناوری" از جمله طرح های پژوهشي کاربردی با ماهیت توسعه ای و محصول گرا است که مشخصات آن در بند 3 آئین نامه آمده است

و از اين پس به اختصار "طرح" ناميده مي شود.

· "معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری" که از این پس به اختصار"معاونت" نامیده می شود.

· "مرکز طرح های کلان ملی فناوری" که به اختصار "مرکز" نامیده می شود.

· "شورای سیاست گذاری طرح های کلان ملی" حوزه معاونت که در این آئین نامه "شورای سیاست گذاری" نامیده می شود.ترکیب و شرح وظایف شورا

در بند 4 آئین نامه آمده است.

· "کمیته راهبری" که وظیفه سیاست گذاری و برنامه ریزی هر طرح مصوب را به عهده دارد و ترکیب اعضاء و وظایف آن به اختصار در بند7-3 آئین نامه آمده است.

· "کمیته اجرایی" که وظیفه نظارت بر اجرای هر طرح مصوب و اخذ تصمیم در پاره ای از موارد اجرایی طرح را بر عهده دارد و ترکیب اعضاء و وظایف آن به اختصار در بند7-4 آئین نامه آمده است.

· "مؤسسه مجري" نهادي است كه مسئوليت اجراي طرح را بر عهده دارد.

2- اهداف طرح‌هاي كلان ملي

أ‌. مهمترين اهداف طرح‌هاي كلان ملي فناوري عبارتند از :

ب‌. كمك به توسعه فناوري‌هاي دانش بنيان به منظور بهره مندي از نتايج آنها

ت‌. مشاركت در توسعه فناوري هاي جديد و رفع نيازهاي فني و تخصصي جامعه

ث‌. مشاركت در تجاري سازي طرح هاي پژوهشي

ج‌.كمك به توانمند سازي علمي و فني بخش خصوصي كشور

ح‌.مشاركت در انتقال و توليد فناوري‌هاي در حال پيدايش و آينده

خ‌.فراهم آوردن زير ساخت هاي لازم براي انجام طرح هاي پايين دستي فناوري و نوآوري و يا انجام پژوهشهاي كاربردي در مقياس بين المللي

د‌. به هم پيوستگي حلقه هاي كلان پژوهش، فناوري و نوآوري و توانمندسازي مديريت چند شاخه‌اي طرح‌هاي كلان در كشور

ذ‌. ترويج انديشه و اجراي طرح‌هاي كلان فناوري با توجه به اثرگذاري بنيادين آنها

3- مشخصات طرح‌هاي كلان ملي

برخي از مهمترين مشخصات طرح‌هاي كلان ملي به شرح ذيل است :

1- ماهيت علمي داشته و از فناوري هاي متوسط وپيشرفته استفاده كند و قلمرو بكارگيري و بهره مندي از نتايج آن در مقياس ملي و فرا ملي باشد.

2- از نظر كاربردی، رويكرد محصول‌محور داشته باشد.

3- طرح، حداقل در مقياس ملی، بايد ابعاد نوآورانه جدی داشته باشد.

4- درحيطه به ‌كارگيری، نتايج طرح بايد اولويت، كشش ملی و فراملی داشته باشد.

از نظر نوع فناوری بايد؛

الف) پاسخگوی نياز جدی فعلي و يا آتي كشور باشد و دستگاه متولی خاص نداشته باشد و يا عليرغم نياز به آن پرداخته نمي شود.

و یا؛

ب) پاسخگوی نيازهای فناورانه برنامه‌های ميان مدت و دراز‌مدت رشد و توسعه كشور، باتوجه به نكته بند الف، باشد.

4- شوراي سياستگذاري طرح‌هاي كلان ملي

اين شورا به رياست معاون علمي و فناوري رئيس جمهور به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري در خصوص طرح‌هاي كلان ملي است كه در حوزه معاونت تشكيل مي گردد، و وظيفه سياستگذاري هاي كلان، اولويت بندي موضوعات طرح‌ها، ايجاد هماهنگي فيمابين طرح‌ها و تصويب نهايي آنها را بر عهده دارد.

تركيب اعضاء و وظايف و اختيارات شوراي سياستگذاري توسط معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري تعيين و تصويب مي شود.

5- مراحل بررسي و تصويب طرح‌هاي‌ كلان ملي

مراحل كلي بررسي و تصويب طرح هاي كلان ملي به شرح زير است :

5-1) دریافت پیشنهاد اولیه از نامزدهای مشخص شده توسط مرکز و یا طرح های واصله به مركز بويژه از سوي ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي

5-2) بررسی، ارزیابی و تأييد اوليه طرح ها در مرکز

5-3) انعکاس نتیجه به معاونت فناوری و نوآوری

5-4) تصمیم گیری نهایی در شورای سیاست گذاری طرح های کلان ملی حوزه معاونت

5-5) ابلاغ نتایج تصمیم گیری به مجری توسط مرکز

تبصره1 : در سال 1389 و 1390،پس از بررسي و تصويب طرح در مركز،معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس شوراي سياستگذاري طرح‌هاي كلان ملي در خصوص انجام طرح يا ارسال آن به شوراي سياستگذاري تصميم نهايي اتخاذ مي‌نمايد.

6 – انواع طرح های کلان ملی مبتنی بر مولفه های مالی و اجرایی

6-1. انواع تأمين منابع مالي

الف) تأمين حداقل 80% اعتبارات مورد‌نياز طرح ( طرح‌های مالكيتی )‌ از طرف معاونت علمي و فناوري رياست جمهور

ب) تأمين حداقل 50% از اعتبارات ( طرح‌های مشاركتی )

پ )تأمين بخشي از اعتبارات(كمتر از 50 درصد)به عنوان كمك به طرح‌های ملي مصوب دستگاه‌های ديگر (طرح‌های تكميلی )

تبصره2 : اعتبارات اختصاص‌يافته توسط حوزه معاونت نمي‌تواند صرف خريد زمين و بنا، احداث یا تعمیر ساختمان،برگزاري همايش‌ها، استخدام نيرو ( به استثناي خدمات قراردادي مرتبط ) و نظاير آن، گردد. موارد استثناء با پيشنهاد مركز وموافقت و ابلاغ شوراي سياستگذاري صورت می گیرد.

تبصره3 : دستورالعمل کلی هزینه نمودن اعتبارات مصوب توسط معاونت ابلاغ می شود.

6-2 . نوع اعتبار

‌حسب نوع طرح و نهاد مجري اعتبارات طرح به صورت جاري و مستقيم يا وام صندوق(قرض‌الحسنه ) و يا تركيبي مي باشند.

تذكر : اعتبارات جاري و مستقيم فقط به بخش‌هاي دولتي و عمومي تعلق مي‌گيرد.

6-3. مالكيت نتايج طرح

الف) مالكيت مرتبط باحوزه معاونت (مالكيت كامل) در صورتي كه حداقل80% اعتبار را معاونت پرداخت كرده است.

ب) مالكيت مشترك ً‌با دستگاه مجري (مالكيت اشتراكي)

پ) مالكيت مرتبط با دستگاه مجري و بهره‌بردار حسب مورد، با موافقت معاونت يا توافق طرفين (واگذاري مالکیت )

تبصره4 : هر نوع مالكيت براساس قوانين مصوب ذيربط و نظارت معاون توسعه مدیریت و منابع حوزه معاونت تعيين مي‌شود.

تبصره5 : با عنايت به اينكه معاونت قصد دارد پس از اجراي موفق طرح ها، مالكيت نتايج طرح هارا به بهره برداران و يا مجريان واگذار نمايد،ضوابط مربوط به انتقال مالكيت(اعم از مالكيت فكري و غيره) طرح‌هاي ذيربط،تابع دستورالعملي خواهد بود كه توسط معاونت ابلاغ مي شود.

6-4. مجري طرح

الف) اجراي طرح‌هاي ملي به نهادهاي توانمند و تأييد شده در بخش هاي دولتي،عمومي و خصوصي واگذار مي‌شود.

ب) مسئوليت اجراي طرح بر عهده نهاد مذكور است كه در برابر حوزه معاونت پاسخگو مي‌باشد.

پ) هر طرح يك مدير اجرايي خواهد داشت كه توسط بالاترين مقام نهاد مذكور،پس از تأييد مركز،تعيين مي‌شود.

ت) اولويت واگذاري طرح‌هاي مصوب براي اجرا بر اساس نوع طرح ها به گونه‌اي خواهد بود كه به توانمندي بخش خصوصي بيانجامد.

6- 5 . بهره برداري از نتايج طرح

الف) مجري خود بهره بردار نيز هست.

ب) بهره برداري مشترك توسط مجري و يا نهاد‌ هایی كه معاونت معرفي مي‌كند.

پ) بهره بردار مستقل از مجري، كه توسط معاونت معرفي مي‌شود.

تبصره6 : بهره بردار نتايج طرح بايد قبل از تصويب طرح، مشخص و در انجام طرح مشاركت ( در صورت امكان ) داشته باشد.

تبصره7: در خصوص ضوابط بهره برداری،محتوای تذکرات بند6-3 فوق جاری است.

تبصره8: دستورالعمل نحوه بهره برداري از نتايج طرح‌ها توسط معاونت ابلاغ مي‌شود.

7- مديريت طرح های مصوب

7-1. دستگاه مجري كه از در قرارداد مشخص شده‌است، مسئوليت انجام طرح را به عهده دارد.

7-2. مجري موظف است كه درانجام طرح از تمام دستگاه‌ها و افرادي كه در قرارداد به عنوان همكار مشخص شده‌اند، استفاده نمايد.

7-3. هر طرح داراي يك كميته راهبري است كه تركيب آن عبارتست از:

تعدادی از اعضای حقوقی به عنوان نماینده دستگاه های مرتبط با موضوع طرح و اعضاء حقیقی با تخصص های مرتبط با تأیید معاونت فناوری و نوآوری و ابلاغ معاونت

وظايف كميته راهبري عبارتند از :

الف) تعیين و تصویب سیاست ها، اهداف كمي و مرحله اي و برنامه های اجرايي طرح

ب) تأیید روند کلی مراحل مختلف اجرای طرح

پ) تأیید نهایی نتايج ومستندات طرح

ت) اعلام پایان طرح

7-4. هر طرح يك كميته اجرايي دارد كه زير نظر بالاترين مقام اجرايي دستگاه مجري و در چارچوب مشخص شده در متن قرارداد، فعاليت مي‌كند.

تركيب كميته اجرايي مشتمل بر حداقل هفت نفر است که سه نفر توسط مرکز و چهار نفر توسط مجری طرح معرفی می شوند که پس از تأیید رئیس مرکز در كميته مذكور حضور می یابند.

وظايف كميته اجرايي عبارتند از :

الف) بررسی و تأیید زير برنامه هاي مدیریت اجرایی طرح

ب) تأیید برنامه زمانبندی فعالیت ها بر اساس تقسیم کار انجام گرفته

پ) ارائه نظرات تخصصی و مشاوره های فنی به مدیریت طرح

ت) نظارت و کنترل بر اجرای طرح بر اساس زمانبندی و پیشرفت هر فعالیت از نظر کمّی و کیفی

ث) اعمال مدیریت بر فرایند مستندسازی و تهیه گزارش هاي علمی و اجرایی طرح

ج) تأیید صلاحیت کلی افراد بکار گرفته شده در تیم اجرایی از جنبه های شایستگی علمی،فنی و اجرایی

7- 5. هر طرح يك مدير اجرايي دارد كه توسط بالاترين مقام مؤسسه اجرايي تعيين و پس از تأييد مركز،حكم وي توسط مقام مذكور صادر مي شود.

وظایف مدیر(مجری) طرح

1-انتخاب تیم و تعیين ساختار، نقش ها و مسئولیت های افراد در طرح

2- تهیه و تدوين نیازمندی ها فنی و اجرايي طرح در شكل يك جدول زمانبندي فعاليت ها(CPM)

3-هماهنگی و شرکت در جلسات مدیریتی و ارائه گزارش دوره ای به مركز، کمیته‌هاي اجرايي و راهبری

4-پیگیری مصوبات ذيربط و انجام کلیه امور و فعالیت های مربوط به اجرای طرح

8- نظارت ، ارزيابي ، پیگیری و صدرو مجوز پرداخت ها

كنترل و نظارت بر حسن انجام طرح بر عهده مركز كه با توجه به موارد زير انجام مي‌شود؛

8-1. انتخاب مشاور تخصصی مركز

هر طرح داراي يك "مشاور تخصصي" است كه توسط مركز انتخاب مي‌شود.

مشاور تخصصي يكي از اساتيد متخصص و صاحب تجربه در رشته ذيربط و يا از صاحب‌نظران متخصص و مجرب در صنعت و حوزه هاي مربوط، به انتخاب رئيس مركز، مي‌باشد.

8-2. انجام بازدید هاي ادواري

از تمام طرح‌ها بازديد دوره‌اي صورت مي‌گيرد كه گزارش پیشرفت کار از نظر مالي، فنی و اجرایی و همچنین گزارش میزان تدوین مستندات علمی و اجرایی طرح به صورت مكتوب توسط مسئول گروه بازديدكننده تهيه مي‌شود و در فرايند داوري‌نهايي لحاظ مي‌گردد.

8-3. يك كارشناس مالي توسط معاونت توسعه منابع انساني به مركز معرفي مي‌شود تا در بررسي‌هاي و ارزيابي مالي طرح‌ها موارد قانوني ذيربط، رعايت، تضمين و نظارت گردد.

8-4. نشست هاي پيگيري

حسب تشخيص مركز،نشست‌هايي در معاونت و يا مؤسسه مجري به صورت متناوب و حسب نياز تشكيل مي‌شود.نهاد مجري بايد اطلاعات لازم و گزارش پيشرفت انجام طرح را حسب نظر و درخواست مركز ارائه نمايد.

8-5. مدیر طرح موظف به ارائه برنامه زمانی انجام طرح و برنامه پیشرفت اجرای طرح بر اساس قالب های ارائه شده توسط مرکز می باشد.

8-6. نحوه تأمين اعتبار طرح هاي مصوب

پرداخت‌ها در چارچوب اعتبار مصوب،پس از پايان هر مرحله از اجراي طرح و براساس ارزشيابي و داوري ‌نهايي در خصوص پيشرفت طرح پس از تأييد اوليه توسط مركز و تصويب شوراي راهبري صورت مي‌گيرد.

9- اختتام طرح

9-1. برخي از مؤلفه‌هاي مؤثر بر ارزيابي، داوري و اعلام اختتام طرح ها عبارتند از :

الف) ميزان تحقق اهداف پيش بيني شده طرح و رضايت بهره برداران از نتايج طرح

ب) انجام طرح در زمان پيش بيني شده و رعايت نظم در انجام مراحل فني، اجرايي و مالي طرح

پ) ابداع، ابتكار و نوآوري در مراحل اجرايي و نتايج نهايي طرح كه بصورت ثبت اختراع،كسب جوايز ملي و بين المللي و نظاير آن با رعايت حقوق مالكانه درآمده و منجر به رضايت بهره برداران و مشتريان شده باشد.

تبصره9 : در ثبت اختراع و مواردي نظير اين، بايد حقوق مالكانه طرف‌هاي ذينفع رعايت شده باشد.

ت) فروش و يا انتقال دانش فني حاصل از اجراي طرح با رعايت حقوق مالكانه

ث) دريافت مجوزهاي قانوني از سازمان‌هاي ذيربط و نهادها و اشخاص بهره‌ بردار نتايج طرح

ج) كيفيت مستند‌سازي و گزارش نهايي تدوين شده

9-2. با توجه به ميزان مطلوبيت حاصل از فعال شدن عوامل مذكور در بند 9-1 ،اختتام طرح ها به صورت موفق، ناتمام قابل قبول، ناتمام غیر قابل قبول، و ناموفق صورت می گیرد. در صورت لزوم چگونگي تشويق و يا اقدام حقوقي با اختتام طرح‌ها توسط شوراي سياستگذاري انجام مي شود.

9-3. گزارش اختتام طرح توسط مرکز تهیه و به شورای سیاست گذاری طرح های کلان ملی معاونت، برای اخذ تصمیم نهايي ارسال می گردد.

9-4. تصفیه حساب مالي طرح های اختتام یافته،با توجه به نوع آن، در چارچوب دستورالعمل ذیربط توسط مرکز و با همكاري معاون پشتيباني حوزه معاونت انجام می شود.

10- اين آئين نامه در يك مقدمه و 10 بند و 9 تبصره در تاريخ 89/7/4 به تصويب شوراي معاونين و به امضاء معاون علمي و فناوري رئيس جمهور رسيده و به مدت 2 سال بصورت آزمايشي اجرا مي گردد.

شرح وظایف معاونت فناوری و نوآوری

 

· ايجاد هماهنگي ما بين كلية دستگاه‌هاي فعال در زمينة فناوري در كشور.

· رصد توسعه علم و فناوري در منطقه.

· پياده سازي قانون حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان بر اساس وظايف محوله.

· سياستگذاري كلان فناوري و نوآوري با همياري ديگر دستگاه‌ها.

· برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر فعاليت فناوري‌هاي نوين و راهبردي در كشور.

· برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر همكاري دانشگاه و صنعت.

· ايجاد ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي براي همگرايي و هم‌افزايي فعاليت‌ها.

· تشخيص، برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر طرح‌هاي كلان ملي.

· بهره‌گيري از توان نخبگان و انديشمندان دانشگاه و صنعت براي برنامه‌ريزي كلان ملي.

· توسعه و انتشار فناوري و حمايت مالي از شركت هاي دانش بنيان به صورت كمك.

· بررسي راهكارهاي توسعة فناوري از جمله زيرساخت‌ها و ابزارهاي توسعة فناوري و ارائة آن به مسئولان تصميم‌گير.

· بررسي نقش شركت‌هاي دانش‌بنيان خصوصي در ارتقاء فناوري‌ها و زمينه‌سازي گسترش فعاليت اين شركت‌ها.

· سياستگذاري، برنامه ريزي و هدايت در خصوص ایجاد زیر ساخت های لازم و توسعه نهاد های حمایتی حوزه فناوری نظیر نهاد های مالی خطرپذیر و هماهنگي و ساماندهي آنها.

· حمايت و هدايت شركت‌هاي دانش‌بنيان مستقر در شهرك‌ها، پارك‌ها و مراكز رشد.

· ترغیب و حمايت از بخش خصوصی در توسعه علم، پژوهش و فناوریهای نوین  با هدف دستیابی به فناوری تولید محصولات و فرایندهای نوین.

· تهية نقشه راه و تبيين موقعيت كنوني و موقعيت ايده‌آل كشور در فناوري‌هاي راهبردي و ارائة آن به مسئولان.

· شناسایی و کمک به بهره گیری از فرصتهای ویژه در جهت توسعه فناوریهای نوین در کشور.

· برنامه ریزی و ساماندهی در توزیع منابع مالی براي توسعه فناوریهای نوین در کشور.

· رتبه بندي و ساماندهي موثر شركت هاي دانش بنيان ، نهادهاي فعال غير دولتي در زمينه فناوري و نوآوري و حمايت از ارجاع كار به آنها.

· ايجاد و تسعه شبكه هاي تحقيقاتي و فناوري به منظور هماهنگي ، ساماندهي و افزايش تعاملات در حوزه فناوري و نوآوري.

· كمك به دستگاهها و سازمانهای اجرایی براي شناسایی و ساماندهی و بهرهگیری مناسب از دستاوردهای علمی و فناوری کشور.

· شناخت، تعیین و حمایت از صنایع دارای مزیت برای بکارگیری فناوریهای نوین و راهبردي.

· حمایت مادی و معنوی از برنامه های کاربرد فناوریهای نوین و راهبردي در راستای اولویتهای ملی و حل معضلات کلان کشور.

· ایجادساز وکار دائمی و سریع رصد فرصت های تجاری در حوزه فناوریهای نوین و معرفی به دستگاههای ذیربط.

· سیاستگذاری ، راهبری و حمایت از تولید، کسب و بومی سازی فناوریهای نوین و راهبردي.

· ایجادساز وکار دائمی و سریع رصد فرصت های تجاری در حوزه فناوریهای نوین و معرفی به دستگاههای ذیربط.

 

· طراحي نظام کارآمد برای نظارت و ارزیابی و استقرار نظام‌های جامع رتبهبندي و تضمين کيفيت نهادهای علمی و فناوری و نوآوری با تأكيد بر حفظ حقوق متقاضیان و شفافسازي و رونق بازار عرضه و تقاضا.

 

مرکز طرح های کلان فناوری ملی

· تشخيص، تصويب، برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر طرح‌هاي كلان ملي.

· بررسی تأثیرات پيشرفت فناوری در توسعه کشور و زمينه سازی و فرهنگ سازی برای گسترش و ارتقاء فناوریهای نوین و با اهمیت.

· بهره‌گيري از توان نخبگان و انديشمندان دانشگاه و صنعت براي برنامه‌ريزي كلان ملي  .

· بررسي راهكارهاي اجرايي طرح هاي كلان ملي و بهره‌گيري از توان و تجربيات ديگر كشورها.

· ترويج فرهنگ همكاري گروهي و دسته‌جمعي براي دستيابي به اهداف كلان در طرح‌هاي ملي.

· زمينه‌سازي حضور نخبگان و دانشمندان برجسته در اجراي طرح‌هاي كلان ملي.

· زمينه‌سازي جهت بهره‌گيري از طرح‌هاي كلان ملي به نتيجه رسيده براي توسعه همه‌جانبه كشور و رفع نيازها .

· شناسایی و کمک به بهره گیری از فرصتهای ویژه در جهت توسعه فناوریهای نوین در کشور.

 

دفتر تجاری سازی و همکاری های دانشگاه و صنعت

· بررسي، ايجاد و پياده‌سازي مدل جديد همكاري دانشگاه و صنعت بر مبناي يك كالاي مشخص.

· برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر همكاري دانشگاه و صنعت و تأسيس كانون‌هاي هماهنگي در كالاهاي مختلف.

· برنامه ريزي براي ايجاد كانون‌هاي هماهنگي دانش و صنعت در سراسر كشور.

· توسعه و انتشار فناوري و حمايت مالي از شركت هاي دانش بنيان به صورت كمك.

· جاري‌ساختن علوم و فنون روز در شركت ها و موسسات دانش بنيان براي رقابت پذير كردن آنها.

· ایجادساز وکار دائمی و سریع رصد فرصت های تجاری در حوزه فناوریهای نوین و معرفی به دستگاههای ذیربط.

· بررسي انطباق دروس و تحقيقات دانشگاهي در راستاي نيازهاي واقعي و عيني صنعت.

· تبيين موقعيت كنوني كالاهاي مختلف (از جنبه نيروي انساني توانا، حجم در  گردش مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و طراحي و ...) در داخل و خارج از كشور و تهيه نقشه راه براي دستيابي به شرايط ايده‌آل.

· ساماندهی فن‌بازارهای عمومی و ایجاد فن‌بازارهای تخصصی در حوزه‌های اولویت‌دار کشور.

· زمينه‌سازي براي بهره‌گيري از توان فارغ التحصيل دانشگاهي و نخبگان در فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي.

· ترغیب و حمايت از بخش خصوصی در توسعه علم، پژوهش و فناوریهای نوین  با هدف دستیابی به فناوری تولید محصولات و فرایندهای نوین.

 

· تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات حوزه فناوری با بهره گیری از روش های مدیریت فناوری ازطریق ایجاد هماهنگی میان سازمانهای دولتی و خصوصی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات.

 

دفتر فناوری های راهبردی

· تعيين اولويت‌هاي كلان فناوري با بهره گيري از مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي و نقشه راه و ايجاد ستادهاي مربوط.

· مديريت كلان و ايجاد هماهنگي مابين كليه دستگاههاي فعال در زمينه فناوري‌هاي راهبردي .

· همگرايي و هم‌افزايي فعاليت‌هاي كشور در شاخه‌هاي مختلف و جهت‌دهي توانمندي هاي انساني و اعتبارات مربوط براي دستيابي به اهداف مورد نظر  .

· بررسي راهكارهاي توسعه فناوري از جمله زيرساخت‌ها و ابزارهاي توسعه فناوري در شاخه‌هاي مختلف علمي و فناوري و ارئه آن به مسئولان تصميم‌گير.

· تبيين موقعيت كنوني كشور در فناوري‌هاي راهبردي و مشخص كردن شرايط ايده آل از لحاظ نيروي انساني، سرمايه در گردش، بنگاه‌هاي طراحي و اقتصادي و تهيه نقشه راه مربوط   .

· شناخت، تعیین و حمایت از صنایع دارای مزیت برای بکارگیری فناوریهای نوین و راهبردي.

· حمايت و گسترش نقش شركت‌هاي دانش‌بنيان خصوصي در ارتقاء فناوري‌هاي راهبردي.

· هدايت تحقيقات كشور به سمت كاربردي و رفع نياز عيني جامعه و ايجاد رفاه.

· افزايش آگاهي و ترويج علم و فناوري هاي نوين در سطح جامعه.

 

· نظارت بر روند توسعه و وضعيت فناوري هاي كشور.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir